een visie 2.0

Binnen de Groep Zorg H. Familie hebben we een duidelijke visie op wat goede ouderenzorg betekent. Goede ouderenzorg is kwaliteitsvolle zorg: zorg waarbij de focus ligt op de kwaliteit van de zorg, maar ook op de kwaliteit van het leven en wonen van de bewoners. De focus van de zorg dient te liggen op de ‘totale’ persoon, we vertrekken vanuit een holistische mensvisie.

Goede zorg definiëren we als professionele zorg, relationele zorg, ethisch verantwoorde zorg; maar ook als zorg zoals gewenst door de bewoner (en zijn of haar familie) en door de samenleving.

Goede ouderenzorg, vertaald in Sint-Carolus

Wzc Sint-Carolus heeft een goed uitgewerkte visie op kwaliteitsvolle ouderenzorg waarbij de nadruk ligt op zorg met net dat tikkeltje extra voor de bewoners.

Leven en genieten volgens de gewoontes, wensen en noden van elke individuele bewoner staat centraal in Sint-Carolus. Binnen een ja-cultuur zorgen we voor optimale, onderhandelde zorg. We gaan zo mogelijk steeds in dialoog met de bewoner om ondersteuning op maat te garanderen. De samenwerking binnen de teams en het voortdurende leren en innoveren, zijn tekenend voor onze zoektocht om steeds dat extra stapje vooruit te zetten.

We stellen onze visie graag voor als een boom waarvan de takken onze 4 pijlers symboliseren en drager zijn van tal van initiatieven en projecten die de bewoner, zijn omgeving en de medewerker ten goede komen. De wortels van de boom houden onze fundamenten stevig vast terwijl de stam en de takken ons de nodige flexibiliteit geven om te groeien en te bloeien in diverse omstandigheden.

In Sint-Carolus vertrekken we steeds vanuit de behoeften, wensen en noden van ieder persoon met als doelstelling zorg op maat te bieden. We houden rekening met zijn of haar levensloop, levensstijl en persoonlijke overtuiging. Dat is de inhoud van de wortel participatie.

'Het goede doen om de goede reden’, is het uitgangspunt van elke medewerker. Dat vraagt om individuele reflectie en groepsreflectie waar we allemaal voldoende tijd en aandacht aan besteden.

Om zorgethisch te handelen is er nood aan dialoog tussen bewoners, hun familie, naasten en medewerkers. Het ‘in relatie gaan met’ creëert persoonsgerichte warme zorg waar wij in Sint-Carolus voortdurend naar blijven streven. Het is de missie om elke bewoner heel persoonlijk te benaderen in omgangsstijl en omgangsvorm.

We willen niet alleen kwaliteitsvolle zorg realiseren. We willen die ook voortdurend verbeteren en continu blijven inspelen op nieuwe noden en uitdagingen. Daarom bouwen we onophoudelijk aan een innoverend kwaliteitsbeleid. Ontwikkeling is dus een belangrijke opdracht van het individuele personeelslid en de organisatie teneinde het aanwezige potentieel bij de medewerkers tot groei te laten komen.

Onze visie realiseren is niet haalbaar zonder een goede samenwerking. Elke medewerker, ongeacht de functie is onmisbaar om onze mooie doelstelling te behalen. In Sint-Carolus werken betekent dat je je medeverantwoordelijk voelt. Je vertoont eigenaarschap. We willen positief kritische mensen, voortdurend op zoek naar verbetermogelijkheden. Als individu heb je een stem in je team!

Het realiseren van onze visie is dan ook een blijvende uitdaging waar ieder van ons wil voor gaan.